Sunday, 27 November 2011

 
काली भने'नी मलाई गोरी भने'नी 
फरक नपर्ला नकचरी छोरी भने'नी  
गाई हिड्छु बन पाखा आफ्नै सुरमा
                                                                         फरक नपर्ला गीतलाई लोरी भने'नी
 


मिठो बोली हास-खेल सबैसँग गर्छु

फरक नपर्ला उत्ताउली मोरी भने'नी
काली भने'नी मलाई गोरी भने'नी 
फरक नपर्ला नकचरी छोरी भने'नी

No comments:

Post a Comment